Bouwen en Bouwmaterialen A (assortiment & klanten)

‹ Alle opleidingen

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN DOOR SERVICEBUREAU HIBIN OPLEIDINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever, met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.
1.2
Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer:
De aanbieder/verkoper, die deze voorwaarden hanteert.
b. Opdrachtgever:
De wederpartij van opdrachtnemer.
c. Opdracht:
Een door opdrachtnemer uit te voeren opdracht, zulks in de meest ruime zin van het woord.
d. Opleidingscatalogus:
Een overzicht met het aanbod van opleidingen en trainingen van Hibin Opleidingen voor de bouwmaterialenhandel.

Artikel 3: Inschrijvingen
3.1
Een inschrijving voor een opleiding of training van Hibin Opleidingen geschiedt door het inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt online inschrijfformulier, dat deze opdracht vervolgens schriftelijk bevestigt. Een inschrijving wordt aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Artikel 4: Aanbiedingen
4.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de inschrijving verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt. 
4.2
Bij maatwerk/incompany aanbiedingen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de aanbieding.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
5.1
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de opdracht.

Artikel 6: Prijzen
6.1
Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De in de Hibin Opleidingscatalogus vermelde prijzen zijn per persoon en inclusief lunches, koffie/thee/frisdrank en trainingsmaterialen, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat aangegeven.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht
7.1
Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
7.2
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
7.3
Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatie kosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.
7.4
Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.5
Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. 

Artikel 8: Annulering en wijziging
8.1
Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te annuleren als het minimumaantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht, welke ter beoordeling door opdrachtgever, niet wordt behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van opdrachtnemer. Een minimumaantal is niet van toepassing op online trainingen, maar kan wel van toepassing zijn op online events waar interactie een rol speelt.
8.2
Opdrachtgever kan een opdracht annuleren.
Bij annulering tot 4 weken vr de overeengekomen datum van de uitvoering van de opdracht, is een bedrag van € 50,- annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering tussen de 2 en 4 weken vr aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten 25% van de cursusprijs.
Bij annulering tussen de 2 weken en 1 dag vr aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van de cursusprijs.
Voor annulering op de dag zelf, na aanvang van de cursus of bij wegblijven zonder enig bericht, dient het volledige bedrag te worden voldaan.
8.3
Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Tegelijk met deze schriftelijke annulering dient eventueel reeds toegezonden cursusmateriaal in ongeschonden staat aan Servicebureau Hibin Opleidingen te worden geretourneerd.
8.4
In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen tot 2 weken voor aanvang van de training.
8.5
In geval van verhindering van een deelnemer voor een opleiding of training van Hibin is de deelnemer eenmalig gerechtigd voor een volgende opleiding of training van Hibin in te schrijven. Indien de melding van verhindering binnen 4 weken voor de overeengekomen datum van de Hibin opleiding of training plaatsvindt, is de opdrachtgever naast het overeengekomen trainingstarief, een bedrag van € 50,- administratiekosten verschuldigd.
8.6
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een opleiding of training, een assessment en een seminar van Hibin organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 9: Inschakeling van derden
9.1
Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.
9.2
Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing op opleidingen of trainingen op basis van open inschrijving en op seminars.

Artikel 10: Betaling
10.1
De cursusgelden worden voor aanvang van de opleiding of training in rekening gebracht. Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
10.2
Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.
10.3
Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.
10.4
Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt in dat geval het recht om schadevergoeding te vorderen.
10.5
Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.
10.6
Alle buitengerechtelijke incassokosten - met een minimum van 15% over het openstaande bedrag - komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
11.1
Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen, op te slaan in een geautomatiseerd bestand of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
11.2
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.
11.3
Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 12: Geheimhouding
12.1
Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2
Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met de opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechter te Utrecht.