Mbo-onderwijs

Hibin Opleidingen en het mbo-onderwijs

Nu de bouw zienderogen aantrekt oriënteren veel bedrijven in de branche zich op het aannemen van extra mensen. Uit de Conjunctuurmeting voorjaar 2016 blijkt dat bedrijven de komende tijd twee tot drie extra medewerkers willen aannemen. Het intern verder opleiden van jongeren met een mbo-3 of mbo-4 opleiding heeft vaak de voorkeur.

Hibin Opleidingen faciliteert leden hierin op drie niveaus. Allereerst in het informeren van leden over ontwikkelingen in het mbo-onderwijs. Ten tweede het faciliteren van samenwerking met het mbo-onderwijs en het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van stageplaatsen. En ten derde het ontwikkelen van vakgerichte opleidingen die aansluiten bij het mbo-onderwijs.

Het mes snijdt aan drie kanten. De samenwerking leidt ertoe dat het onderwijsveld beter zicht krijgt op wat de praktijk van hun leerlingen verwacht. Voor leerlingen betekent het dat zij een doorlopende leerlijn hebben en gericht kunnen werken aan hun carrière. Voor werkgevers geldt dat zij hun HRM-beleid effectiever kunnen invullen.

Hibin Opleidingen participeert
Hibin Opleidingen is direct betrokken bij de veranderingen binnen het mbo-onderwijs via het marktsegment Groothandel van de Sectorkamer Handel, waarin opleidingsmanager Ghislaine Hoenderboom zitting heeft. Onderwijs en bedrijfsleven maken voor de sector handel afspraken over de thema's kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. De verschillende sectorkamers vallen onder Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Erkend leerbedrijf worden
Erkende leerbedrijven hebben vaak de eerste keuze uit het nieuwe aanbod, omdat zij al tijdens de stageperiode van studenten met hen in contact komen. Alle mbo stages en erkende leerbedrijven zijn voor leerlingen te vinden op Stagemarkt.nl. Het is van belang dat als bedrijven stagiaires willen inzetten zij erkend zijn en actuele stages aanbieden. Bedrijven kunnen per mbo-richting een erkenning aanvragen.

Als erkend leerbedrijf van SBB hebt u de volgende voordelen:

  • Opleiden is een leuke manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen. Veel studenten gaan na hun opleiding aan het werk bij hun leerbedrijf;
  • Studenten hebben een frisse kijk op uw bedrijf en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten met zich mee – belangrijk voor een gezonde mix van jong en oud;
  • Studenten werken direct mee in uw bedrijf. Tegen een aantrekkelijke vergoeding hebt u plezier van de extra handjes van beginnende vakmensen op de werkvloer;
  • Studenten wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen kunt u uw aantrekkingskracht als werkgever vergroten;
  • Het speciale beeldmerk dat u op uw bedrijfsauto, briefpapier, website, enzovoorts mag gebruiken geeft een positieve uitstraling op uw klanten;
  • U kunt in aanmerking komen voor subsidies en fondsen, zoals de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Subsidieregeling Praktijkleren
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar.
Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De regeling die op 1 januari 2014 in werking trad, geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Flexibel mbo gericht op de vakmensen van morgen
De veranderingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs zijn gericht op het sneller kunnen inspelen op trends en de veranderende arbeidsmarkt. Daarom zijn maatregelen genomen om het mbo onderwijs flexibeler te maken, zodat scholen beter kunnen inspelen op wensen van het bedrijfsleven. Zo krijgen mbo-scholen meer ruimte om met regionale bedrijven en instellingen sneller een opleiding of leertraject samen te stellen. Ook krijgen de mbo-opleidingen een andere naam die beter recht doet aan waar toekomstige vakmensen voor worden opgeleid.

De verschillende niveaus in het mbo krijgen herkenbare namen, zodat het voor studenten, ouders en werkgevers duidelijker wordt waar de opleiding voor staat. Mbo-studenten kunnen kiezen voor een entreeopleiding (niveau 1), het basis beroepsonderwijs (niveau 2) of voor het middelbaar beroepsonderwijs (op niveau 3 en 4).

Ook kunnen mbo-scholen met ingang van volgend jaar, net als in het hbo, lectoren aanstellen die lesgeven combineren met praktijkgericht onderzoek, zodat de kennis meteen beschikbaar komt voor het onderwijs.

Keuzedeel ‘Commercieel Technisch Bouwadvies’
De wijziging van de kwalificatiestructuur betekent dat het mbo van 600 naar 175 diploma’s gaat. Doel is meer overzichtelijkheid voor studenten te realiseren en onderwijsinstellingen helpen vraaggerichter en efficiënter te werken. De nieuwe kwalificatiestructuur is tot stand gekomen op basis van nauw overleg tussen werkgevers en onderwijsinstellingen. Het mbo gaat werken met nieuwe kwalificatiedossiers. Sinds 1-8-2015 kunnen scholen de herziene kwalificatiedossiers vrijwillig invoeren. Vanaf 1-8-2016 is dit verplicht.

De nieuwe kwalificatiedossiers bestaan uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Keuzedelen in de kwalificatiestructuur moeten ervoor zorgen dat scholen beter op de regionale vraag kunnen aansluiten. Speciaal voor de bouwmaterialenhandel is het keuzedeel ‘Commercieel Technisch Bouwadvies’ ontwikkeld.
In dit keuzedeel zijn de bouwdeelcursussen en bouwen en bouwmaterialen A en B verwerkt. Hibin Opleidingen maakt zich sterk om dit keuzedeel in samenwerking met ROC's aan te bieden. Het idee is dan dat de leerlingen na het volgen van het keuzedeel ook de bijbehorende branchecertificaten van Hibin Opleidingen ontvangen. Het keuzedeel is ook vanuit het perspectief van studenten beschreven:

Kwalificatiedossiers
Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven samen afspraken over de kwalificatiedossiers en de examinering in het mbo. Wat een mbo'er moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding ligt vast in het kwalificatiedossier. Op basis van de kwalificatiedossiers maken onderwijsinstellingen hun onderwijsprogramma's.

In een kwalificatiedossier ligt vast wat een mbo-student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Op basis daarvan maken scholen hun onderwijsprogramma. SBB ontwikkelt en onderhoudt de kwalificatiedossiers. De minister van OCW stelt ze vast.

Examineren is dé manier om vast te stellen of een student voldoet aan de diploma-eisen. Scholen zijn hiervoor verantwoordelijk maar het bedrijfsleven is nauw betrokken. Onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen in SBB examenprofielen. Daarin staan duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de rol van het bedrijfsleven in het examineringsproces.

Meer informatie

Sectorkamer Handel
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Kwalificeren en examineren
Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS )
Aanmelden als stagebedrijf
Overzicht beschikbare stages
Erkende leerbedrijven Hibin Opleidingen
Subsidieregeling praktijkleren
Keuzedeel ‘Commercieel Technisch Bouwadvies’
Voor meer informatie over de samenwerking met het mbo-onderwijs en de Sectorkamer Handel kunt u contact opnemen met Ghislaine Hoenderboom, manager Hibin Opleidingen. G.hoenderboom@ijsselhof.nl

SBB: Leren in de praktijk

Verkoopspecialist

Vier ROC’s hebben gezamenlijk een innovatieve opleiding verkoopspecialist ‘retail’ ontwikkeld. De nieuwe opleiding sluit aantoonbaar aan bij kennis en competenties die het bedrijfsleven vraagt. Het curriculum wordt voor een groot deel bepaald door de gekozen leer-werk omgeving en is voor iedere student specifiek maatwerk. Meer informatie over deze nieuwe aanpak vindt u op ROC4.NL.